დემოგრაფიული პორტალი


* მონაცემები არ მოიცავს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს
* მოსახლეობის აღწერების მონაცემებით
* მოსახლეობის რიცხოვნობა 1 იანვრის მდგომარეობით
* აღწერის გადაანგარიშებული შედეგები
ჯგუფი
ასაკი
მლნ
%
სქესთა თანაფარდობა
 
img
შობადობის ზოგადი კოეფიციენტი:
img
ბუნებრივი მატება:
img
მიგრაციული სალდო:
საქართველო
სულ
კაცი
ქალი
სულ კაცი ქალი
მედიანური ასაკი
სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას