ონლაინ კითხვარზე მუშაობა რეკომენდირებულია GOOGLE CHROME-ის გამოყენებით.

ავტორიზაცია

eye
2023 წლის IV კვარტალის და 2023 წლის წლიურ კვლევებში მონაწილე საწარმოები